Кафедра
Инженерных дисциплин
 
Краснодонский факультет инженерии и менеджмента
Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля
Вт, 15.06.2021, 00:12
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Форма входа

Категории раздела
Новости Факультета!!! [141]
Новости нашего региона [484]
Новости науки и техники [1133]
IT- новости [882]
Авто-новости [98]
Сообщения об интересных событиях [414]
Зарубежные новости [203]
Новости материаловедения [74]
Водород [28]
Сведения о влиянии водорода. Водородная энергетика.
Здоровье [126]
Новости образования [48]
Новости университета [43]
Новости Украины [70]
Разное [319]
Триботехника [1]
Компьютерные игры [43]
Программирование [9]
Подготовка к поступлению [162]

Поиск

Главная » 2009 » Ноябрь » 26 » Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов
19:31
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

http://www.parta.com.ua/ukr/ext_testing/tests/2009/foreign_2009/

Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий. Вищезазначені рівні відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

Аудіювання. Визначається рівень сформованості навичок та вмінь розуміти мовлення іноземною мовою.

Аудіозаписи є звуковими матеріалами, що відтворюють оголошення у громадських місцях, оголошення по радіо та на телебаченні, повідомлення на автовідповідачі, діалоги різного типу та стилю, що мають місце у повсякденному житті країни з мови якої проходить тестування. При виборі завдання до уваги беруться різні чинники: лінгвістична складність, тип тексту, тривалість звучання тексту.

На середньому рівні темп мовлення звичайно повільний, а голос експресивний. За типом висловлювання це монолог чи розмова, під час якої легко можна відрізнити чоловічий голос від жіночого, або голос дорослого від голосу дитини.

На достатньому рівні темп мовлення наближений до нормального аудіоматеріал містить інформацію надану в вигляді оціночних суджень, опису та аргументації.
На високому рівні темп мовлення звичайний аудіо матеріал містить інформацію про зміни місця і часу подій та самих подій. Мова включає елементи розмовного стилю (вигуки, вставні слова тощо).

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах з мов яких проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:
- шляхом підбору автентичних текстів (основні ознаки – відображення реалій справжнього життя, обізнаність учасника тестування із життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер;
- підбору завдань за складністю з огляду на критерії: лінгвістична складність, тип тексту, обсяг тексту.

Письмо перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати у письмовій формі необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

Такі завдання спрямовані на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному так і в писемному спілкуванні.

Від учасників тестування очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів; відповідних граматичних форм (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Різниця між рівнями забезпечується через: тематику, що розглядається; використання певних лексичних одиниць та граматичних форм; кількісні програмові параметри до писемного мовлення.
Середній рівень
Аудіювання
Теми, що розглядаються Знання та уміння Навички
Особа та її характеристика;будинок, житло, оточуюче середовище; повсякденне життя; відпочинок та розваги; подорожі та поїздки; сфера послуг; місцевість; мова та література Розуміти мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;

розуміти чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;

розрізняти мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які промовляються повільно, за допомогою наочності та інших засобів;

розуміти діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;

розуміти основний зміст адаптованого аудіо/відеозапису;

розуміти основний зміст писемного тексту, який звучить у повільному темпі
Відокремлювати інформацію, що міститься у ситуаціях повсякденного спілкування;

сприймати на слух прості висловлювання, що пов’язані зі знайомими темами в повідомленнях на автовідповідачі, оголошеннях по радіо та телебаченні і у громадських місцях, розмовах та спілкуванні по телефону та визначати тему розмови; виділяти основні положення висловлювання на знайомі теми
Читання
Статті із періодичних видань; листи (особисті,ділові тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення Виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

виокремлювати загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються у повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

розрізняти фактографічну інформацію від враження
Читати короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі; розуміти зміст прочитаного; знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою).
Письмо
Автобіографія, заповнення анкет, формулярів; повідомлення, особистий лист, довідкова інформація, опис людини, предмета, місця, ситуації, події Англійська мова. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Безособові речення. Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continiuos. Речення з there is/ are.

Складносурядні речення зі сполучниками and, but. Складнопідрядні речення з сполучниками because, so, if, when, that, that is why. Іменники у формі множини, утворені за правилом, і винятки. Вживання артиклів. Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займенники, похідні від some, any, no, every. Прикметники у звичайному, вищому та найвищому ступенях порівняння, утворених за правилом, а також винятки.

Вищий та найвищий ступінь порівняння прислівників. Числівники: кількісні, порядкові. Прийменники місця, напряму, часу

Німецька мова. Основні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.в однині та множині.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ. Управління дієслів. Відмінювання прикметників. Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові("man”).

Французька мова. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Узгодження часів.

Морфологія. Множина іменників (особливі випадки творення множини). Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі

Іспанська мова. Основні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні. Умовні речення І типу. Дійсний та наказовий спосіб дієслова. Означений та неозначений артиклі. Відсутність артикля. Прикметник. Займенники. Кількісні і порядкові числівники.
Писати особистий лист з використанням формул мовленнєвого етикету, прийнятих в країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти і події свого життя, з висловленням власних міркувань та почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми;

передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі;

переписати інформацію із телефонної книги, розкладу руху;

передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця);

написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє
Достатній рівень
Аудіювання
Повсякденне життя сім'ї, спілкування в сім'ї і школі, країна/ країни, з мов яких проводиться тестування, їхні географічні та природні особливості, визначні місця; природа та екологія, науково-технічний прогрес; сучасний світ професій; засоби масової інформації; свята і знаменні дати у різних країнах світу Вибіркове розуміння на слух необхідної інформації в оголошеннях, значущої/ запитуваної інформації з нескладних аудіотекстів

Виділяти необхідну інформацію з різних джерел: оголошень, повідомлень у громадських місцях, із ситуативних діалогів та інтерв’ю тощо.
Розуміти основний зміст різнопланових текстів (оголошення, повідомлення у громадських місцях, ситуативні діалоги тощо) побудованих на засвоєному матеріалі; розуміти основний зміст короткого повідомлення; розуміти інструкції, вказівки.
Читання
Статті з періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; відділяти фактичну інформацію від вражень

Розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту.
Читати тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного;

знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, пояснень у коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.
Письмо
Особистий лист, стаття, повідомлення, анкета, ділове повідомлення Англійська мова. Складносурядні речення зі сполучниками and, but. Складнопідрядні речення з сполучниками because, so, if, when, that, that is why. Узгодження часів і непряма мова. Речення зі сполучниками neither nor, either or. Фразові дієслова(look for, …). Модальні дієслова (can, may, must, should, have to, need) та їх еквіваленти. Past Continiuos, Past Perfect.

Німецька мова. Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; розпізнавання під час читання зворотів statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного способу в активному стані: Prasens, Perfekt, Futurtum, Prateritum. Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних, неправильних та ін.) в Prasens, Prateritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjunktiv для вираження нереального бажання (умови).

Французька мова. Узгодження часів. Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive).

Іспанська мова. Узгодження часів. Складнопідрядні речення різних типів. Пасивний стан. Підрядні умовні речення ІІ типу. Наказовий спосіб (Imperativo Negativo). Конструкції з не особовими формами дієслів.
Писати розповідь про перебіг подій, описати людину, предмет; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про проведення заходів, про втрату особистих речей тощо особисті та ділові листи.
Високий рівень
Аудіювання
Повсякденне життя сім'ї, спілкування в сім'ї і школі; країна/ країни, з мов яких проводиться тестування, їхні географічні та природні особливості, визначні місця;
природа та екологія, науково-технічний прогресс; сучасний світ професій; засоби масової інформації та нові інформаційні технології у сучасному світі; свята і знаменні дати у різних країнах світу
Виокремлювати основну інформацію, що знаходиться у ситуаціях повсяк- денного спілкування; розуміти прості висловлювання, що пов’язані зі знайомими темами в повідомленнях, оголошеннях, розмовах і спілкуванні по телефону, та визначати тему розмови; знаходити інформацію відповідно до завдання; відділяти фактичну інформацію від вражень вибирати необхідну інформацію з прослуханого, спираючись на сюжетну лінію чи наочність Розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики спілкування; розуміти висловлювання на знайомі теми під час навчання та розваг;

розуміти основний зміст складних розмов на конкретні або абстрактні теми, відомі чи невідомі, що зустрічаються у особистому, суспільному житті; розуміти сутність тексту
Читання
Повідомлення, оголошення, розклад руху поїздів, газетні статті, доповіді уривки літературних творів. Переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання; розуміти нескладні автентичні тексти (статті з періодичних видань, листи, оголошення, меню, кулінарні рецепти, особисті нотатки, повідомлення), у тому числі художні, науково-популярні, публіцистичні; систематизувати та коментувати одержану інформацію;

Виділяти необхідну інформацію про осіб, факти, події тощо.
Виокремлювати загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, газетні статті, доповіді і т.д.); фактичну інформацію і враження; розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту
Письмо
Особисті, ділові листи;повідомлення, розповідь,опис, деталізованепорівняння складання плану,тезисів Англійська мова. Узгодження часів і непряма мова. Речення зі сполучниками neither nor, either or. Поняття дієслів-зв'язок. Творення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Indefinite) в активному та пасивному станах; в Present, Past Progressive (Continuous) і Present, Past Perfect в активному стані; Future-in-the Past. Вживання дієслів у Present Simple (Indefinite) для вираження дії у майбутньому після сполучників if, when. Конструкція «be going to do». Використання дієслівних форм у Present / Past / Future Perfect Passive; Present / Past Progressive (Continuous) Passive, неособових форм дієслів: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу

Німецька мова. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного способу в активному стані: Prasens, Perfekt, Futurtum, Prateritum. Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних та ін.) в Prasens, Prateritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Використання дієслівних форм у Futurum, Plusquamperfekt; Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt Passiv; Partizip I, II. Узгодження часів

Французька мова. Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive).Conditionnel present. Present du subjonctif

Іспанська мова. Дійсний, умовний та наказовий спосіб дієслова. Використання не особових форм дієслів: Infinitivo? Gerundio I Participio pasado. Вживання інфінітивних зворотів Acusativo con Infinitivo з дієсловами ver, oir. Активний та пасивний стан дієслова.
Передавати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб висловити свою оцінку, співчуття, невдоволення, надію та відповісти на повідомлення такого типу; висловити власну точку зору та аргументувати її, висловити своє суб’єктивне бачення дійсності, передавати інформацію про перебіг подій, що відбувалися у минулому, скласти опис, деталізоване порівняння; розповідати про історичну подію; аналізувати точку зору із знайомої теми абстрактного характеру або давати детальне пояснення явища або процесу
Категория: Подготовка к поступлению | Просмотров: 554 | Добавил: Professor | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мы - Далевцы!

Календарь
«  Ноябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей

Наши партнёры
 • Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2021     Created by Alex Kalinin