Кафедра
Инженерных дисциплин
 
Краснодонский факультет инженерии и менеджмента
Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля
Пн, 25.10.2021, 18:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Форма входа

Категории раздела
Новости Факультета!!! [141]
Новости нашего региона [484]
Новости науки и техники [1133]
IT- новости [891]
Авто-новости [98]
Сообщения об интересных событиях [414]
Зарубежные новости [203]
Новости материаловедения [74]
Водород [28]
Сведения о влиянии водорода. Водородная энергетика.
Здоровье [126]
Новости образования [48]
Новости университета [43]
Новости Украины [70]
Разное [319]
Триботехника [1]
Компьютерные игры [43]
Программирование [9]
Подготовка к поступлению [162]

Поиск

Главная » 2011 » Январь » 25

Новая технология для изучения повреждений ДНК во всём человеческом геноме

Учёные из Кардиффского университета (Великобритания) разработали уникальную технологию, которая позволяет оценить повреждения ДНК. Авторы методики — профессор Рэй Уотерс и доктора Саймон Рид и Юмин Тенг, представляющие факультет генетики, гематологии и патологии.

ДНК-изъяны, в которых «виноваты» эндогенные и экзогенные генотоксичные вещества, нарушают целостность генома. Зная, где именно располагается повреждение, рассуждают учёные, можно уже думать о восстанавливающих механизмах, которые защитят геном. Предложенная ими технология микромассивов использует повреждения ДНК, вызванные ультрафиолетовым излучением, в качестве примера для определения места расположения и частоты ДНК-нарушений.

С помощью этого метода исследователи впервые сумели изучить все 28 тысяч человеческих генов, притом что все ранее использовавшиеся технологии позволяли анализировать только части пяти генов. Иначе говоря, отныне наука получила возможность взглянуть на все повреждения ДНК, которые вызваны факторами, провоцирующими состояния вроде рака.

dnn.jpg Рис. 1. Прежние методы позволяли анализировать только части пяти человеческих генов.(Фото Andrew Brookes / Corbis).

Человеческий геном может быть поврежден разными способами — в результате воздействия радиации, химикатов и процессов, происходящих в организме. Генетические дефекты в ДНК приводят к иммунным нарушениям, преждевременному с ... Читать дальше »

Категория: Новости науки и техники | Просмотров: 445 | Добавил: Professor | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)

Программа ВНО по химии 2011 года


Програма відповідає змісту дисципліни, яка вивчається в середній школі. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, учень повинен приділити увагу теоретичним основам хімії — однієї з природничих наук, що формують наукове розуміння навколишнього світу.

Учню необхідно уміти застосовувати теоретичні знання для характеристики класів речовин, окремих сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їхньої будови; розв’язувати типові розрахункові задачі; складати рівняння хімічних реакцій, що відображають генетичний зв’язок між класами неорганічних і органічних сполук; знати властивості речовин, які широко використовуються в суспільному господарстві та побуті; розуміти наукові принципи найважливіших хімічних виробництв.

Обсяг вимог


1. Основні хімічні поняття. Речовина. Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина, складна речовина, хімічна сполука, хімічна реакція, хімічна формула, схема реакції, хімічне рівняння, відносна атомна (молекулярна) маса, молярна маса, кількість речовини; назви і склад окремих типів сумішей речовин; методи розділення сумішей; одиниці вимірювання маси, об’єму, кількості речовини, густини, молярної маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.), молярний об’єм газу (за н. у.); закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса повітря. Фізичні властивості речовини.

2. Хімічна реакція. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції; принцип Ле Шательє; зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції; поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення, каталізатор, хімічна рівновага; типи хімічних реакцій.

3. Періодичний закон і ... Читать дальше »
Категория: Новости науки и техники | Просмотров: 653 | Добавил: Professor | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)

Программа ВНО по физике 2011 года


Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, вмінь та навичок у сучасному житті. Результатом навчання із шкільного курсу фізики має бути не тільки сума знань з предмета, а й достатньо сформований рівень компетентності учня за умов сучасного світу техніки і інформаційних технологій.

Тому складовими навчальних досягнень учнів є не лише рівні володіння навчальною інформацією та її відтворення, але і вміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних ситуаціях у межах програмних вимог до результатів навчання.

Виходячи з цього, на вступних іспитах до вищих навчальних закладів оцінюванню підлягають такі вміння:
- встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
- застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;
- вивчати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
- використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);
- складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
- пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
- правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

1. Механіка


1.1. Основи кінетики
Механічний рух. Система відліку. В ... Читать дальше »
Категория: Подготовка к поступлению | Просмотров: 404 | Добавил: Professor | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)

Программа ВНО по математике 2011 года


3авдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики:

- будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
- виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв'язування пропорцій, наближені обчислення тощо);
- виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з piвнocтi двох виразів одну змінну через iншi тощо);
- будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;
- розв’язувати рівняння, нepiвності та їхні системи, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерiвностей та їxнix систем;
- зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їxнi властивості й виконувати геометричні побудови;
- знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фігур (довжини, величини кyтiв, площі, об’єми);
- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачi та обчислювати ймовiрностi випадкових подiй;
- аналiзувати iнформацiю, що подана в рiзних формах (графiчнiй, табличнiй, текстовiй та ін.).

1.Алгебра і початки аналізу


1.1.ЧИСЛА І ВИРАЗИ

Рацiональнi та iррацiональні числа. Правила дiй з цiлими i рацiональними числами. Правила пор ... Читать дальше »
Категория: Подготовка к поступлению | Просмотров: 316 | Добавил: Professor | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)

Программа ВНО по украинскому языку и литературе 2011 года


Пояснювальна записка

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (далі - програма ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11- 3580 від 22.08.2001 р.) і чинних програм з української літератури для 5-11 класів: за загальною редакцією Р. Мовчан (лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.) і О. Бандури, Н. Волошиної (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).

Зважаючи на варіативність програм з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, до програми ЗНО внесено персоналії письменників і художні твори, вивчення яких передбачено всіма чинними програмами й відображено в усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: «Українська мова» («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення») та «Українська література» («Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця XVIII - початку XX ст.», «Література XX ст.», «Творчість українських письменників-емігрантів», «Сучасний літературний процес»).

Українська мова


1. Фонетика. Графіка

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й не наголошені склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і ... Читать дальше »
Категория: Подготовка к поступлению | Просмотров: 426 | Добавил: Professor | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)

Как написать доклад

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Этапы работы над докладом:
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников).
- Составление библиографии.
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
- Разработка плана доклада.
- Написание.
- Публичное выступление с результатами исследования.

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстов ... Читать дальше »
Категория: Подготовка к поступлению | Просмотров: 351 | Добавил: Professor | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)

Мы - Далевцы!

Календарь
«  Январь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив записей

Наши партнёры
 • Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2021     Created by Alex Kalinin